Trajnimi në grup

3 Javë / 30 Orë Trajnim dhe Praktikë

Dita 1

 • Parapërgaditje për forex.
 • Testi i Personalitetit
 • Çfarë është forex.
 • Elementet e forex.

Dita 2

 • Rregullimi i Trading View.
 • Analiza Fundamentale
 • Analiza Teknike
 • Trendi.
 • Inducement (Shtytja).
 • Praktikë

Dita 3

Bos

Choch

Validimi

Praktikë

Dita 4

 • Supply
 • Demand
 • Imbalance
 • Përmbledhje e elemnteve të Smart Money Concept
 • Praktikë

Dita 5

 • Meta Trader
 • Brokers dhe Prop Firma
 • Menaxhimi i Rrezikut
 • Psikologjia e Tregtimit

Dita 6

 • Sweep
 • Poi
 • EQL EQH
 • Praktikë

Dita 7

 • Propabiliteti i zonave
 • Likuiditeti
 • Praktikë

Dita 8

 • Praktikë

Dita 9

 • Test

Dita 10

 • Ditari i tregtimeve
 • Menaxhimi i parasë dhe ekuitetit
 • Shperndarja e çertifikatave
 • Koktej

Dita 11-15

 • Trajnim Online
 • Praktike ne grafik
 • Kontrolli i analizave teknike
 • Diskutime

Përmbledhje

Trajnimi Fizik në Forex nga JS Forex është një program trajnimi unik dhe shumë efektiv i projektuar për tregtarët e forex në të gjitha nivelet. Programi drejtohet nga katër trajnerë me përvojë të cilët sjellin një pasuri të madhe njohurish dhe një qasje praktike për të mësuar hollësitë e tregtimit të forex-it, duke u përqendruar veçanërisht në strategjinë e Smart Money Concept. Ky rishikim thekson pikat e forta të programit, ekspertizën e trajnerëve dhe përfitimet që ofron për tregtarët aspirues dhe të përvojë.

Struktura dhe Përmbajtja e Programit

Programi i trajnimit fizik në Forex është strukturuar me kujdes për të ofruar një përvojë të plotë mësimore. Ai mbulon një gamë të gjerë temash, duke përfshirë analizën e tregut, menaxhimin e rrezikut dhe psikologjinë e tregtimit, me një theks të fortë në strategjinë e Smart Money Concept. Kjo strategji, e cila përfshin kuptimin e lëvizjeve dhe sjelljeve të institucioneve të mëdha financiare (paraja “e zgjuar”), është qendra e programit dhe është e ndarë në module të lehta për t’u kuptuar.

Ekspertiza e Trajnerëve

Programi drejtohet nga katër trajnerë, secili duke sjellë ekspertizën dhe përvojën e tij unike. Njohuritë e tyre të kombinuara sigurojnë që pjesëmarrësit të marrin një edukim të plotë që mbulon të gjitha aspektet e strategjisë së Smart Money Concept.

Përvoja Mësimore

Pjesëmarrësit në trajnimin fizik në Forex përfitojnë nga një përvojë mësimore praktike. Trajnerët përdorin një përzierje seanca tregtimi të drejtpërdrejta,  interaktive dhe shembuj real për të siguruar që konceptet jo vetëm të kuptohen, por të aplikohen në situata reale të tregtimit. Kjo qasje praktike ndihmon në lidhjen e teorisë me praktikën, duke e bërë procesin e të mësuarit tërheqës dhe efektiv.

Programi përfshin gjithashtu seanca mentorimi një-me-një, ku pjesëmarrësit mund të marrin udhëzime dhe komente të personalizuara. Kjo vëmendje individuale është veçanërisht e dobishme për adresimin e sfidave specifike të tregtimit dhe përshpejtimin e kurbës së të mësuarit.

Përfitimet

Programi Physical Training në Forex ofron shumë përfitime për tregtarët:

 • Edukim i Plotë: Mbulon të gjitha aspektet e strategjisë së Smart Money Concept, duke ofruar një edukim të plotë.
 • Trajnerë Ekspertë: Mësoni nga profesionistë me përvojë që sjellin një pasuri njohurish praktike.
 • Qasje Praktike: Ushtrimet praktike dhe seancat e tregtimit të drejtpërdrejta përmirësojnë mësimin dhe zhvillimin e aftësive.
 • Mentorim i Personalizuar: Seanca një-me-një ndihmojnë në përshtatjen e përvojës mësimore me nevojat individuale.
 • Mbështetje Komunitare: Bashkohuni me një komunitet tregtarësh me mendje të njëjtë, duke ofruar mundësi për rrjetëzim dhe mbështetje nga kolegët.

Përfundim

Trajnimi fizik në Forex nga JS Forex është një program i jashtëzakonshëm për këdo që është serioz në lidhje me zotërimin e tregtimit të forex. Kombinimi i trajnerëve të shquar, përmbajtjes së plotë dhe një qasje praktike për të mësuar e bën atë një nga opsionet më të mira për tregtarët që kërkojnë të përmirësojnë aftësitë dhe njohuritë e tyre. Pavarësisht nëse jeni fillestar apo tregtar me përvojë, ky program ofron njohuri dhe strategji të vlefshme që mund t’ju ndihmojnë të keni sukses në botën konkurruese të tregtimit të forex.